19.30 uur   Opening ledenavond

Door voorzitter Nick Woudstra

19.35 uur   Q&A met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld

In gesprek met Lisa over de formatie, de samenwerking met de PvdA, de houding van GroenLinks-PvdA ten opzichte van radicaal rechts en de plannen voor de komende jaren. Let op! de agenda van een kamerlid is vol en vaak onzeker. Het is dus mogelijk dat Lisa op het laatste moment niet kan. Dit laten wij vooraf weten.

20.20 uur   Opening Algemene ledenvergadering

  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen

20:25 uur   Benoeming bestuursleden

Bijlage: afscheidsbrief Ester Faassen

De kandidaat-bestuursleden krijgen 3 minuten om zichzelf voor te stellen of uiteen te zetten waarom zij zich (wederom) kandidaat hebben gesteld. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor twee jaar.

  • Paul Zwietering en Nick Woudstra zijn voorgedragen door het bestuur voor herbenoeming als bestuurslid. Bestuurslid Ester Faassen stelt zichzelf niet beschikbaar voor een tweede termijn.
  • Els Brendel is voorgedragen door het bestuur als bestuurslid.

20.40 uur   Linkse samenwerking

Bijlage: procesvoorstel Linkse Samenwerking

Het bestuur heeft een procesvoorstel opgesteld op te komen tot een besluit over linkse samenwerking in december 2024. Gevraagd aan de ALV wordt om in te stemmen met het procesvoorstel.

21.00 uur   Financiële verantwoording en begroting 2024

Bijlage: Jaarverslag 2023 en begroting 2024

De penningmeester Paul Zwietering heeft de verantwoording voor 2023 opgemaakt en het bestuur heeft een jaarplan voor 2024 opgesteld. De kascommissie heeft de financiële boekhouding gecontroleerd en rapporteert over de bevindingen. Gevraagd aan de ALV wordt om met de verantwoording en de begroting in te stemmen.

De fractie heeft daarnaast de verantwoording fractiegelden opgemaakt. Deze verantwoording hoeft niet door de leden te worden goedgekeurd. Conform het fractiereglement heeft het bestuur deze verantwoording geaccordeerd.

21.15 uur   Europese verkiezingen

Het bestuur geeft een korte toelichting op de campagne voor de Europese Verkiezingen. 

21.25 uur   Sluiting Algemene Ledenvergadering

  • Rondvraag
  • Sluiting
  • Borrel