Standpunten

Energie voor Oss

Lees hier de belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma.

Zorgzame zorg
Het kan en moet anders in de zorg. Door overbodige regels en bezuinigingen moeten nu minder mensen meer werk doen. GroenLinks zet zich landelijk en lokaal hard in om de zorg zo goed mogelijk te behouden. Helaas heeft de gemeente Oss al te maken met grote bezuinigingen die maar gedeeltelijk te repareren zijn met gemeentelijk geld. Er zal veel meer van vrijwilligers en mantelzorgers gevraagd gaan worden. GroenLinks vindt dat dit van twee kanten moet komen. Als de overheid meer van burgers verwacht, moeten ze ook meer te zeggen krijgen over de manier waarop we dingen regelen. Wij vinden dat mensen die bijvoorbeeld een zorgcoöperatie beginnen, (financiële) steun van de gemeente verdienen.

Duurzame lokale economie
GroenLinks wil sterke bedrijven aantrekken die zich onderscheiden door duurzaamheid voor mensen milieu, zowel qua bedrijfsvoering als qua product. Grote bedrijven en fabrieken in Oss zijn belangrijk, maar in toenemende mate zijn de kleine en middelgrote ondernemers een tweede drijvende kracht voor de economie. GroenLinks wil deze ondernemers en hun talenten meer ondersteunen dan de gemeente op dit moment doet.

Duurzame landbouw
GroenLinks is als enige politieke partij in Oss tegen megastallen. In een megastal staat dierenwelzijn ernstig onder druk. En de komst van megastallen gaat vaak ten koste van lokale familiebedrijven. GroenLinks wil juist biologische landbouw en veeteelt stimuleren. Dat is niet alleen een groeimarkt in zichzelf, maar het draagt ook bij aan een mooier landschap. GroenLinks wil dat de gemeente boeren die diervriendelijk werken en streekproducten produceren, ondersteunt. GroenLinks vindt het belangrijk dat boerenbedrijven zich ook richten op natuur- en landschapsbeheer, zodat er goed voor het Osse landschap wordt gezorgd.

Energie voor Oss
GroenLinks vindt het van groot belang dat we in Oss werken aan duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn slecht voor ons milieu. Dat gaat zelfs zo ver dat we onze omgeving langzaam laten sterven doordat we zo slordig om gaan met wat de natuur ons te bieden heeft. Duurzame energievoorzieningen in onze eigen stad, in ons eigen Nederland zijn belangrijk. GroenLinks wil zorgen dat we geen stroom of gas meer hoeven te kopen van dubieuze regimes. GroenLinks verheugt zich dat steeds meer mensen zelf het initiatief nemen om duurzame energie op te wekken. Wij willen dat de gemeente Oss dit gericht ondersteunt en blijft zoeken naar manieren om in Oss op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Groenomvorming
De manier waarop de gemeente het openbaar groen vernietig, is een aanslag op de biodiversiteit in Oss. Veel groen wordt vervangen door maar één soort: gras. Vogels zijn hun nestplekken verloren, bijen hun voedselplek, egels hun schuilplek, schoolkinderen hun oogstplek van de rozenbottels. GroenLinks en veel inwoners zijn hiervan geschrokken. De huidige coalite heeft voor gras gekozen omdat dit goedkoper zou zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat gras juist het duurste groen is. Dit komt omdat gras met grote regelmaat gemaaid moet worden. GroenLinks wil de schade aan het openbare groen dan ook op een duurzame manier terugdraaien met inheemse planten die minder kosten en meer opleveren dan alleen maar gras.

Openbaar groen is van inwoners
GroenLinks geeft het openbare groen weer terug aan de inwoners van Oss. De gemeente moet mensen die onze straten en pleinen willen vergroenen hierbij helpen. Als mensen zelf mogen beslissen hoe hun buurt er uit ziet, wordt onze gemeente mooier en groener. En ook gezelliger. Want het is leuk om samen met je buren ervoor te zorgen dat je straat, wijk of dorp eruit ziet zoals je dat zelf wil. Wat GroenLinks betreft komen er veel meer initiatieven op dit gebied. We willen dat het makkelijk wordt om straten te vergroenen en van braakliggende terreinen (tijdelijke) natuurspeelplaatsen en (moes)tuinen te maken. GroenLinks vindt dat de gemeente dit actief moet ondersteunen.

Het stadscentrum, groen en levendig
Een veilig stadscentrum, vol winkels, groen en cultuur. GroenLinks kiest ervoor om de Wal te veranderen in een stadspark met fruitbomen. Ook is er bij de Wal voldoende leegstaande winkelruimte om de bibliotheek in onder te brengen. GroenLinks wil samen met bibliotheek, Lievekamp en pandeigenaren kijken of de verhuizing van de bibliotheek haalbaar is. We zijn dan ook tegen de plannen om de Wal vol te bouwen met winkelpanden en appartementen. Er is voldoende winkeloppervlak beschikbaar en er staat teveel woonruimte leeg. GroenLinks vindt dat het gebouw waar nu de V&D in is gevestigd, gerenoveerd moet worden zodat het een bijdrage levert aan een groen en duurzaam stadsgezicht.

Kunst en cultuur
Omdat cultuur meer is dan vermaak alleen, wil GroenLinks minder bezuinigingen op cultuur. GroenLinks wil dat de gemeente een duidelijke regierol op zich neemt die veel verder gaat dan het op orde houden van het gemeentelijk huishoudboekje. We willen dat de gemeente de samenwerking tussen de culturele instellingen stimuleert. Dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare huisvesting. We willen dat professionele podia en amateurgezelschappen samenwerken. GroenLinks vindt het belangrijk dat de verschillende organistaties de programmering goed op elkaar afstemmen. Waar andere gemeenten kunst en cultuur als makkelijke sluitpost hanteren, zou de Gemeente Oss met een “Cultuurkoepel” een juist onderscheidende rol kunnen spelen in de regio.

Zwerfafval
GroenLinks wil de initiatieven in de gemeente Oss om zwerfafval aan te pakken, structureel ondersteunen. Daarom kiest GroenLinks voor een buurtgerichte aanpak tegen zwerfafval. We willen dat inwoners van onze gemeente worden uitgenodigd om zich aan te melden als buurtambassadeur. Deze buurtambassadeur moet vrijwilligers in zijn of haar buurt werven en opruimacties coördineren. GroenLinks wil dat de gemeente dit actief ondersteunt en zorgt voor communicatie over de opruimacties en nog meer dan nu materialen beschikbaar stelt. Zo wordt Oss mooier en schoner.

Brede scholen
Het college doet net alsof er werkelijk brede scholen functioneren in Oss. Deze brede Scholen zijn echter vaak niet meer dan “verschillende partijen onder één dak” die op één of andere manier een samenwerkingsverband hebben. Voor GroenLinks zijn brede scholen plekken, waar kinderen van 7.00 tot 19.00 uur terecht kunnen. Op brede scholen is ruimte voor sport, kunst, drama en buitenspelen, als het kan in de natuur. Ook buiten lestijd krijgen kinderen begeleiding van deskundige pedagogische medewerkers. Een brede school werkt samen met de jeugdhulpverlening en gezondheidsdiensten. Zo worden problemen snel opgepakt en aangepakt. Brede Scholen zijn ook bedoeld als ontmoetingscentrum in de buurt waar inwoners elkaar ontmoeten. Waar buurtbewoners ook kunnen sporten en bezig zijn met kunst en cultuur. GroenLinks wil dat de gemeente investeert in deze brede scholen en ze actief ondersteunt, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er beheerders aanwezig zijn buiten de schooltijden om.

Beginspraak
GroenLinks wil dat Oss een open gemeente wordt waar burgers een permanente stem hebben. En niet alleen eens in de vier jaar tijdens de verkiezingen. Inwoners moeten vanaf het begin kunnen  meepraten over beslissingen en dan ook echt invloed hebben: ‘beginspraak’. We willen dat burgers niet alleen iets mogen zeggen over de hoogte van een gebouw, maar ook kunnen meebeslissen of er op die plek wel een gebouw zou moeten komen. Samen met de inwoners van Oss moet de gemeente zoeken naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm van beginspraak . Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.

Fietsen
GroenLinks wil fietsers ruim baan geven. Zowel in het stadscentrum als in de rest van de gemeente Oss. We zien geen heil in meer asfalt zoals een Noordelijke randweg. GroenLinks vindt dat het juist zo makkelijk mogelijk moet zijn om lekker te kunnen fietsen. We willen dat er meer bewaakte fietsenstallingen komen waar je ook je elektrische fiets kan opladen. Ook vinden we het belangrijk dat er een gemarkeerde verbinding komt voor voetgangers en fietsers vanuit het centraal station via het BergOss terrein naar het centrum.

Lees voor al onze standpunten ons verkiezingsprogramma.

 

 

Moties

Lees hier onze moties.

Notities