GroenLinks en PvdA stellen vragen n.a.v. rapport over mestfabriek

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben vandaag artikel 41 vragen gesteld aan het college van B&W over een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB), die de rechtbank heeft geadviseerd in de zaak van een aantal eisers, waaronder de gemeente Oss, tegen de provincie m.b.t. de verleende vergunning aan OOC voor een mestfabriek.
In het rapport is geconcludeerd dat de emissie van geur een factor 8,4 hoger ligt dan aangevraagd/vergund. En tevens dat dit niet met beperkte voorzieningen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen is.

Volgens de fracties ligt het voor de hand dat de provincie de op 15 november 2016 verleende vergunning fase 1 milieu vernietigt. De fracties willen dan ook van het college van B&W weten wat het college met de bevindingen uit het StAB-rapport gaat doen.

Bovendien vragen de fracties zich af wat gezondheidsrisico’s zijn van een significant hogere emissie.

Vragen ex artikel 41, n.a.v. StAB rapport d.d. 06 juni 2017.

 

Aan het college van B&W, wethouder van der Schoot.

 

Geachte wethouder,

Op dinsdag 06 juni 2017 is het op verzoek van de rechter opgestelde rapport van de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB) verzonden naar de eisers in de rechtszaak tegen de omgevingsvergunning fase 1 milieu, die op 15 november 2016 door de provincie is afgegeven aan OOC t.b.v. een mestverwerkingsinrichting.

Aangezien de gemeente Oss één van die eisers is, nemen wij aan dat het college het StAB rapport eveneens heeft ontvangen.

Vraag 1: is dat juist ?

Het StAB rapport geeft aan dat het biofilter dat geuroverlast moet voorkomen sterk ondergedimensioneerd is. Het vergunde biofilter is een factor 15 kleiner gedimensioneerd dan nodig is voor de luchtstroom uit de mestverwerking, zodat er van uit gegaan moet worden dat de luchtreiniging in de aangevraagde vorm slechts een fractie van het beoogde rendement zal bereiken.

In het StAB rapport wordt dan ook geconcludeerd dat de geuremissie een factor 8,4 hoger is dan de aangevraagde/vergunde situatie en dat de geuroverlast op een aantal adressen ruimschoots tot ver boven de richtwaarde ligt, zie bijlage 1 bij deze art. 41 vragen.

Het StAB rapport geeft aan dat dit niet met beperkte (per voorschrift te verlangen) voorzieningen alsnog onder het aanvaardbare hinderniveau te brengen is.

Vraag 2: hoe duidt het college deze bevindingen ? Ligt het voor de hand om de provincie te verzoeken om de verleende omgevingsvergunning fase 1 milieu te vernietigen gezien de conclusies in het StAB rapport ?

Het Pannenkoekenrestaurant aan de Macharenseweg was ten onrechte aangemerkt als laag gevoelig object. Het StAB rapport geeft aan dat het pannenkoekenrestaurant een hoog gevoelig object is en ernstig gehinderd wordt door de geuremissie van de mestfabriek.

Vraag 3: hoe duidt het college deze bevinding ? Is het college het met onze fracties eens dat dit een onaanvaardbare situatie is voor dit druk bezochte horecabedrijf ? En wat betekent dit voor de uitstraling naar andere bedrijven op Elzenburg/ de Geer ?

Het StAB rapport ziet vooral toe op het aspect geurhinder. Nu de geuremissie een factor 8,4 is dan aangevraagd/vergund, is de vraag welke effecten deze hogere emissies op de gezondheid van omwonenden hebben. Medio 2016 hebben het RIVM en de Universiteit van Wageningen een (beperkt) literatuur onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van een mestverwerkingsfabriek. Er is toen met name gekeken naar de microbiologische risico’s. De onderzoekers zijn er destijds namelijk van uit gegaan dat de beschreven processen van de mestverwerker passen binnen de geldende wet- en regelgeving.

Vraag 4: gaan de conclusies van het RIVM/ Universiteit Wageningen nog op, nu de beschreven processen van de mestverwerker niet binnen de geldende wet- en regelgeving blijken te passen ?
En welke gezondheidsrisico’s zijn er te verwachten nu de emissies van de mestverwerker een factor 8,4 hoger blijken te zijn dan aangevraagd/vergund ? Is het college het met onze fracties eens dat er een nieuw uitgebreid gezondheidsonderzoek gedaan moet worden al dan niet als onderdeel van een volledig Milieu Effect Rapportage onderzoek ?

 

Wij zien een spoedige beantwoording van deze vragen tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

namens de PvdA fractie Iris van Dinther,

namens de GroenLinks fractie, Dolf Warris