Het nieuwe coalitieakkoord mist ambitie

Op 8 juni is het coalitieakkoord gepresenteerd tussen VDG, VVD, CDA en Beter Oss. Het coalitieakkoord dat nu voorligt is voortzetting van huidig beleid: volgens GroenLinks niet ambitieus genoeg.

 

De gemeente Oss moet de komende jaren, zoals elke gemeente, keuzes maken op het gebied van groen, zorg en agrarische sector. In het coalitieakkoord worden geen van deze problemen serieus aangepakt. 

In de zorg kiest het college voor meer marktwerking, meer geld naar ONS Welzijn en bezuinigen op de specialistische jeugdzorg. Belangrijk is dat iedereen de zorg blijft krijgen die zij nodig heeft. Huidige groei van de wachtlijsten en omvallende werknemers en organisaties binnen de specialistische zorg laten een zeer zorgelijk beeld zien.

De coalitie wil geen actieve rol spelen bij de verduurzaming van de agrarische sector. De agrarische sector heeft, ongewild, een negatief effect op onze lucht, bodem, klimaat en onze gezondheid. Veel agrarische ondernemers verkeren in zwaar weer. Daarom vindt GroenLinks dat we deze sector niet in de kou moeten laten staan. Deze sector verdient juist een gemeente die meedenkt en met maatregelen komt om agrarische ondernemers die willen verduurzamen te steunen.

Goed dat de coalitie, naar het idee van GroenLinks, een duurzaamheidsconferentie wil organiseren. Als je inwoners, bedrijven, verenigingen, coöperaties en gemeente samenbrengt heeft dat veel meer effect dan wanneer iedereen apart zijn of haar eigen doelen nastreeft. Dat er een investeringsfonds komt voor duurzaamheid en onderzoek naar vergroening van belastingen, leges en vergunningen is mooi, maar GroenLinks is wel bezorgd dat de gemeente onvoldoende investeert in slagkracht en concrete maatregelen. Het is treurig dat de Osse doelstellingen voor afval zijn verdwenen. Wel is GroenLinks blij dat dit college ervoor kiest om versneld meer woningen te bouwen in de kernen.

GroenLinks is blij met het voorgestelde aanpakken van de Singel 40-45. Dit college is echter van plan een noordelijke randweg aan te leggen, zonder fatsoenlijk onderzoek te doen naar alternatieven om de doorstroming daadwerkelijk effectief te bestrijden. Zoals het investeren in meer en betere fietsverbindingen. De auto staat op één bij dit college. De fietser is minder belangrijk en wordt zelfs uit het centrum geweerd, terwijl onderzoeken aangeven dat fietsen in het centrum voornamelijk voordelen heeft. Laten we inzetten op ondersteuning en handhaving om (bepaalde) fietsers respectvoller om te laten gaan met voetgangers. 

De inzet van het college om het UIThuis te realiseren ondersteunen wij als GroenLinks van harte. Echter, in deze fase van het proces moet het om de inhoud gaan. Een college dient zich niet met de architectuur van de ontwikkeling van het Walkwartier te bemoeien. Geef de architect die nu is aangesteld de ruimte.

Oss staat bekend als een sociale stad, met een vangnet voor hen die het moeilijk hebben. Het nieuwe college wil dit zo houden. Dit vindt GroenLinks een goed en belangrijk besluit. Dit college heeft ook uitgesproken meer van cameratoezicht gebruik te gaan maken. Een maatregel die alle inwoners treft. Cameratoezicht leidt niet tot meer veiligheid, slechts tot minder privacy. Een onderwerp waar dit nieuwe college niets over schrijft. 

De diversiteit binnen dit “herencollege” vinden wij teleurstellend. In dit kader zijn wij ook zeer benieuwd naar de uitvoeringsagenda van het Regenboogakkoord. 

GroenLinks is blij met een college dat de waarde inziet van meer opiniërend en raadplegend debat in de gemeenteraad. Dat daarbij ook meer en actief verbinding wordt gezocht met de inwoners vinden wij positief. Maar het vraagt ook om een andere manier van besturen. Dit college heeft aangegeven meer te willen samenwerken met de raad. GroenLinks bereidt zich voor op 4 jaar constructieve oppositie waar wij zoveel mogelijk van onze idealen proberen te verwezenlijken.