GroenLinks was aanwezig bij de informatieavond over de mestfabriek op donderdag 22 juni. Inwoners van Oss traden daar krachtig en doordacht op. Het plan van de avond was om mensen na een korte introductie in kleine groepen te verdelen. Het was goed dat mensen hier niet mee akkoord gingen. Nu kon tenminste iedereen alles horen en was je niet afhankelijk van hoe informatie later zou worden samengevat. GroenLinks is door de informatieavond alleen maar meer bezorgd geworden.

GroenLinks is tegen de grootschalige vee-industrie die de komst van mestfabrieken nodig maakt. Wij pleiten voor kleinschalige biologische landbouw die in evenwicht is met mens, dier en natuur. Helaas zien we vooral een beweging richting nog meer schaalvergroting en mega-stallen. In Oss ligt zelfs het voornemen om bepaalde vormen van biologische veeteelt te verbieden.

 

Onbekende gevolgen voor de volksgezondheid.
Het enige wat eigenlijk echt duidelijk is, is dat niet bekend is wat de gevolgen voor de volksgezondheid zijn en wat de risco's zijn. Het is wel duidelijk dat de mestverwerkingsfabriek zich houdt aan alle mogelijke normen en regels, maar omdat het gaat om een pilot die uniek is in Europa, is er nog veel onbekend. Er zijn geen verplichtingen om te toetsen wat het betekent voor onze gezondheid en of er bijvoorbeeld risico is op besmetting door virussen en bacteriën uit de mest. Gedeputeerde Spierings gaf aan dat ze daar juridisch niet de ruimte voor hebben. GroenLinks vindt dat je je in deze niet moet laten lijden door wat juridisch verplicht is, maar dat onze gezondheid leidend moet zijn. Het is heel goed dat Spierings gedwongen werd, na veelvuldig aandringen van de Ossenaren, te zorgen voor een onderzoek naar de gevolgen voor onze gezondheid.

Democratie
De gemeenteraad van Oss heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een Milieu Effect Rapportage (MER). Mace en OOC Terminals willen geen MER want dat kost tijd, geld en energie en zou geen nieuwe inzichten geven op het gebied van gezondheid. GroenLinks is het daar niet mee eens. Een MER meet inderdaad niet het besmettingsgevaar, maar geeft wel duidelijkheid over onder andere fijnstof, geluid en geur. Die zaken zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. Het is zorgwekkend dat een bedrijf een democratisch genomen besluit gewoon naast zich neer kan leggen. Provinciale Staten gaan op vrijdag 24 juni vergaderen over mestverwerking. Maar over deze mestfabriek mogen alleen de Gedeputeerde Staten een beslissing nemen. De Osse bevolking, de Osse gemeenteraad, het Osse college van burgemeester en wethouders en de Provinciale Staten hebben hierin helaas geen beslissingsbevoegdheid. De gemeente Oss mag wel een zienswijze indienen. GroenLinks zal zich hier zoveel mogelijk inhoudelijk mee bemoeien.

Zienswijze
Mensen kunnen tot 14 juli een zienswijze indienen. Op de website van de provincie Noord Brabant voor de stukken doorverwezen naar de website van de gemeente Oss. De website van de gemeente Oss verwijst echter voor de informatie weer terug naar de website van de provincie. Dit is een vreemde gang van zaken. We raden mensen aan om hierover contact op te nemen met gemeente Oss: tel 14 0412. Tijdens de informatieavond zegde gedeputeerde Spierings toe dat mensen ook ter plekke een zienswijze mochten indienen. Ze zou pen en papier beschikbaar stellen. Ze drukte mensen op het het hart om netjes te schrijven. GroenLinks wil graag een ander advies geven. Het is aan te raden om, voordat je je zienswijze indient, heel goed over je zienswijze na te denken en juridisch advies in te winnen. Want als Gedeputeerde Staten besluit dat de mestverwerkingsfabriek in Oss mag komen, dan kan je naar Raad van State om dit aan te vechten. Maar bij Raad van State mag je alleen de argumenten aanvoeren die je in je zienswijze hebt verwoord. Als je zomaar spontaan uit de losse pols tijdens een informatie-avond een zienswijze schrijft, loop je het risico dat je argumenten vergeet. Daar komt nog eens bij dat er nog onderzoek naar de gezondheidseffecten is toegezegd. De onderzoeksvraag en de resultaten zullen niet beschikbaar zijn voordat je je zienswijze moet hebben ingediend en kan je dus ook niet meenemen in je zienswijze. GroenLinks raadt dan ook aan om een advocaat of je rechtsbijstandsverzekering zeer zorgvuldig te laten kijken naar je zienswijze. Want als je naar Raad van State zou moeten, heb je veel meer aan sterke en volledige argumenten dan aan een net handschrift.

Elke maandagavond informeert de stichting ‘Geen Mestverwerking in Oss’ over de lopende zaken middels een openbare vergadering. Deze vergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in de Rusheuvel aan de Rusheuvelstraat in Oss. Meer informatie vind je op www.geenmestverwerkinginOss.nl

 

 

Afbeelding: Rijksmuseum Koeien bij een schuur, Leendert Brasser, 1781