Informatieproces

Onze twee raadsleden Ester Bos en Dolf Warris en bestuursvoorzitter Gebert Lucassen hebben een gesprek gehad met informateur Rob Bruers over mogelijke coalitievormingen in Oss. GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma laten weten dat coalitieonderhandelingen in openbaarheid kunnen plaatsvinden, de informateur denkt betere resultaten te halen door pas iets te vertellen als het bekend is welke resultaten er zijn gehaald. Wij willen in ieder geval laten weten wat wij de informateur hebben gezegd.

 

GroenLinks is blij met de hogere opkomst in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is het ook belangrijk om de kiezers te laten weten dat we bij het vormen van een coalitie zoveel mogelijk rekening houden met wat de kiezers hebben gestemd. Het is niet persé logisch om te kiezen voor de twee grootste partijen SP en VDG. Je kunt ook een meerderheidscoalitie vormen door de winnaars van de verkiezingen een college te laten vormen, SP-VVD-Beter Oss-GroenLinks hebben een meerderheid van 20 zetels.

Er wordt nu in de eerste plaats onderzocht of SP en VDG een coalitie kunnen vormen. GroenLinks ziet dat deze twee partijen niet van nature samenwerkingspartners zijn, je zou er daarom over na kunnen denken om een derde partij toe te voegen die de rol van verbindende schakel op zich kan nemen. GroenLinks adviseert om tijdens de onderhandelingen niet in de eerste plaats te kijken naar de tegenstellingen tussen de partijen zitten maar naar de overeenkomsten. Ook zal een nieuw college van burgemeester en wethouders de samenwerking met de gemeenteraad op de eerste plaats moeten zetten. Er moet gewerkt worden aan een maximale openbaarheid van bestuur.

GroenLinks wil een nieuwe coalitie die gaat voor progressieve sociale idealen. En in de nieuwe coalitie moet duurzaamheid de smeerolie van alle bestuurlijke thema's zijn. Als je woningen bijvoorbeeld energieneutraal wilt maken zorg je ervoor dat dat niet alleen is weggelegd voor mensen die dat zelf kunnen betalen. Juist die mensen die financieel niet in staat zijn om de overgang naar nieuwe energievoorzieningen te maken moeten daarbij geholpen worden door onze gemeente.

De energietransitie zal in Oss veel voortvarender moeten worden ingezet dan tot nu toe is gebeurd. Oss wil in 2050 energieneutraal zijn, dat vraagt om vergaande oplossingen als het gaat om de manier waarop we dat gaan doen en hoe we de inwoners van Oss daar optimaal van laten profiteren. Het plaatsen van windmolens is een kwestie van bouwen, ervoor zorgen dat de windmolens van de Osse inwoners zelf zijn vraagt om hele andere keuzes. Alle daken en onbebouwde industrieterreinen vol leggen met zonnepanelen is geen kunst, mensen met een smalle beurs de kans geven om ook te profiteren van zonnepanelen op hun dak vraagt om hele andere oplossingen.

GroenLinks is er trots op dat Oss een sociale stad is. We verwachten dan ook van de onderhandelende partijen dat dit karakter van Oss overeind blijft.

Bij het vormen van een coalitie zal er aandacht moeten zijn voor veel meer geld voor de zorg. Als voorbeeld kun je denken aan de jeugdzorg in Oss waar we de komende jaren miljoenen extra in zullen moeten investeren als we ons sociale karakter willen behouden.

GroenLinks vindt het belangrijk voor Oss dat de plannen die zijn gemaakt voor de ontwikkeling van locatie de Wal in het centrum van Oss overeind blijven in de onderhandelingen. Dit plan gaat veel verder dan wel of niet verhuizen van een bibliotheek, dit plan gaat over hoe cultuur en educatie een toegevoegde waarde zijn voor een toekomstbestendig stadscentrum. O.a. zijn daarbij de plannen van de Osse bibliotheek over hun bijdrage aan de ontwikkeling van het Osse centrum van groot belang.

In de coalitieonderhandelingen zal er veel aandacht moeten zijn voor de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Oss. De komende jaren zal dit prominent op de agenda staan. Het zal niet langer moeten gaan over nieuwe technische aanpassingen om de milieuschade enigszins te beperken, het zal nu moeten gaan over hoe we de agrarische ondernemers alle kansen geven om hun bedrijven om te bouwen naar toekomstbestendige duurzame bedrijven. En hoe die ontwikkeling geen bedreiging vormt voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Oss. Een toekomstige coalitie zal ook kritisch moeten gaan kijken naar de positie van de gemeente Oss binnen Agrifood Capital. Liggen er binnen Agrifood Capital genoeg kansen voor echte oplossingen binnen de agrarische sector of blijft Agrifood Capital teveel hangen in het zoeken naar technische oplossingen?

GroenLinks vindt dat alle politieke partijen in Oss de opdracht vanuit de kiezer hebben om wantrouwen naar andere partijen niet bepalend te laten zijn in het vormen van een nieuwe coalitie. Voorop moet staan dat we ons samen tot het uiterste inspannen om Oss de komende vier jaar stabiel en op de toekomst gericht gaan besturen. GroenLinks wil vanuit deze verantwoordelijkheid haar rol vervullen in het (in)formatieproces, zowel vanuit coalitie als oppositie.