Schriftelijke vragen extra maatregelen vanwege hitte en droogte

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over extra maatregelen die de gemeente kan treffen bij deze aanhoudende hitte en droogte.

Geacht college,

Sinds 23 juli is het Nationaal Hitteplan van kracht. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Het KNMI kondigt vanwege de aanhoudende hitte code oranje af.
Uit TNO onderzoek van 2012 bleek dat Oss tot de 10 gemeenten van Nederland behoort met het ergste hitte-eiland effect. Bij hitte-eilanden kan de temperatuur meer dan 8 graden Celsius hoger zijn dan in de omgeving. Volgens GroenLinks is dit reden om extra maatregelen te overwegen en wil daarom de volgende volgende vragen stellen:

1. In de duurzaamheidscirkel van 2015 staat dat de gemeente Oss om voorbereid te zijn op de gevolgen van een veranderend klimaat op onze omgeving een adaptatieagenda wordt opgesteld. Het Nationaal Hitteplan en de huidige code oranje laten zien dat concrete maatregelen gewenst zijn. Wanneer wordt deze adaptatieagenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd?

2.1 Is het college zich ervan bewust dat de problematiek met hitte-eilanden in Oss extra grote risico’s met zich meebrengt voor kwetsbare inwoners?
2.2 Is het college bereid om op zeer korte termijn samen met sociale wijkteams een plan op te stellen met als doel de gevolgen van hittestress voor kwetsbare inwoners actief te voorkomen?

3. Ook dieren hebben in deze hitte beschutting tegen de zon nodig. Toch kent Oss beperkingen voor schuilhutten. Is het college bereid deze regels op zeer korte termijn te verruimen en verder te verkennen hoe de gevolgen voor hitte zoveel mogelijk beperkt kunnen worden voor de dieren in onze gemeente?

4. Door de aanhoudende droogte is het meeste gras in de openbare ruimte geel en groeit niet meer. Toch wordt er nog steeds gemeentelijk gras wordt gemaaid. Zie bijgaande foto gemaakt op 24 juli in de Kuijpers Rietbergstraat. Waarom is dit?

5. Door de aanhoudende droogte hebben bomen en planten het moeilijk. Zeker jonge aanplant lijdt hieronder en sterft af (zie bijgaande foto van boom in het Fraterspark). Heeft het college in beeld hoeveel jonge aanplant we op deze wijze dreigen te verliezen?

6. Is het college bereid om op zeer korte termijn een plan voor groenbeheer op te stellen waarbij adequaat wordt gereageerd op de hitte en droogte zodat er niet langer gras wordt gemaaid dat nu toch niet groeit en de jonge aanplant zoveel mogelijk behouden wordt?

7. In de media leest GroenLinks dat de gemeente extra veiligheidsmaatregelen heeft opgelegd aan het Fatality Festival in verband met de aanhoudende droogte. Heeft het college in beeld gebracht of er elders ook extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?

8. Door de hoge temperaturen kan asfalt gaan smelten. Het asfalt kan dan aan wielen gaan kleven. Daardoor ontstaat schade aan het asfalt omdat er dan sporen worden ingereden en de slijtlaag kapot wordt gereden waarbij steentjes vrij komen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. In andere gemeenten wordt zout gestrooid om te voorkomen dat asfalt smelt. Is het college bereid om op zeer korte termijn een plan op te stellen waardoor onze wegen en fietsstraten niet beschadigd raken?

9. Is het college bereid de gevolgen van de huidige hitte en langdurige droogte in kaart te brengen en dit mee te nemen in de nog op te stellen klimaatadaptatie-agenda en deze bevindingen daarnaast mee te nemen in de verdiepingsslag van de klimaat-stresstest die op dit moment regionaal wordt uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks,
Ester Bos.