Begroting: Neem nu die stap in de groene richting

Vanavond stelt de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren vast. Zoals een gemeenteraad dat hoort te doen als hoogste orgaan in een gemeente.

“Vaststelling der begroting behoort enkel en alleen tot den Gemeenteraad, vaststelling zal een misbruik van macht, geheel en al buiten de perken dezer wet en daarmede strijdig, voorkomen” - Thorbecke 1851

De raad als spil en vliegwiel van het vertalen van de stem van onze inwoners naar passend beleid in dienst van onze Osse samenleving.

Voor GroenLinks is er de laatste tijd teveel energie nodig geweest om de Raad in die positie te houden. De basis voor onze gemeentelijke democratie moet te vaak bevochten worden en dat is niet goed. Moties worden niet uitgevoerd en het kost veel te veel moeite om informatie beschikbaar te krijgen die nodig is om je werk als Raadslid te kunnen doen.

Als gemeenteraad hebben we de laatste jaren grote verantwoordelijkheden vanuit zowel landelijke als provinciale overheid op onze schouders gekregen. En met die nieuwe verantwoordelijkheden vooral veel nieuwe kansen om voor onze inwoners hun gemeente een aangename plek om te zijn. In chocoladetaal spreken we dan van de Osse Trotse.

Een samenleving die stap voor stap verandert naar nog beter voor ons klimaat, nog meer respect voor en harmonie met de natuur en alles op alles voor gezondheid voor mens en dier.

Voor het goed functioneren van de Raad moet ook onze gemeentelijke organisatie op orde zijn, zoals de Raad haar gemeente heeft te dienen, zo zou de gemeentelijke organisatie ook haar dienstbaarheid ten volle ten toon moeten kunnen spreiden. Maar dat lukt niet als we de basis niet op orde hebben. Te vaak hoort GroenLinks “tekort aan capaciteit” “ICT niet op orde” “terzijnertijd zullen wij u op de hoogte brengen” en meer van dat. GroenLinks zal in verband daarmee amendementen en moties indienen, ook samen met andere partijen.

Komt het misschien doordat die basis niet op orde is dat deze begroting bovenal een kloppend huishoudboekje lijkt maar niet een vliegwiel voor versnelling van meer participatie bij grootschalige energieopwekking? Komt het daardoor dat niet vol inspiratie, lef en urgentiebesef versneld wordt ingestoken op versterking van het stedelijk hart van onze gemeente? Komt het daardoor dat stokpaardjes als fietsers weren uit het centrum en een onzinnige, onnodige en onbetaalbare noordelijke randweg meer aandacht krijgen dan beleid gericht op bevorderen van gebruik van fiets en toekomstbestendige vergroening van stad, dorp en kernen? GroenLinks ziet geen college dat bezielt door haar visie door het leven gaat en vanuit die bezieling de kansen pakt. Bezieling die uitvoering van beleid veel meer laat zijn dan goed op de winkel passen.

GroenLinks leest in de begroting ook een college dat vermoeid raakt, dat de clubgeest gedoofd raakt, dat gezamenlijk de schouders er onder zetten niet meer lukt. GroenLinks is overtuigd dat het anders kan. Wij hebben daarom een alternatief geschreven dat het gemeentelijk beleid meer laat zijn dan een kloppend huishoudboekje. Dat een stap is in de groene richting die onze gemeente op moet gaan. Graag willen we het college deelgenoot maken van dit alternatief op weg naar de volgende programmabegroting. Enkele groene stappen, zoals het planten van een Klimaatbos en het kiezen voor minder asfalt ten bate van betere verkeersdoorstroming, hebben we vanavond al in een motie en amendement vertaald, andere volgen later als bepaalde onderwerpen aan de orde zijn.

Wat GroenLinks betreft probeert deze begroting teveel her en der budget te onttrekken uit juist dat beleid waarvan een deel van onze inwoners afhankelijk zijn, zoals bijzondere bijstand, jeugdzorg, minima-pas en Regiotaxi. Aandacht voor klimaat, duurzaamheid en toekomstbestendige woonomgeving hangt direct samen met alle aandacht voor inwoners die afhankelijk zijn van ons sociaal beleid. Je inzetten voor gezondheid, klimaat, groene leefomgeving en natuurbehoud mag nooit voorbij gaan aan toegankelijkheid van zorg en deelname aan het maatschappelijke leven ook voor diegenen die daarvoor onze ondersteuning nodig hebben. Ook daarvoor zullen wij zelf en samen met andere partijen amendementen en moties indienen.

Bezieling, kiezen wat eerst moet en wat kan wachten, gezonde leefomgeving gedreven vanuit oprechte sociale bewogenheid, bomen planten waar je maar planten kunt, kansen genoeg, pak ze door het zetten van de juiste stappen in de groene richting.