Cultuur verrijkt ons en is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Wij kunnen als fractie niet genoeg benadrukken hoe bevoorrecht we zijn met zoveel culture instellingen binnen onze gemeentelijke muren. Wij, als politiek zijn verantwoordelijk voor een stabiel en gedegen fundament, waarop deze instellingen hun beleid kunnen baseren.

GroenLinks is blij dat onze gemeente “cultuur als een wezenlijk onderdeel wordt gezien binnen onze Osse samenleving.” Trots zijn we op onze 6 culturele instellingen (de Lievekamp, Muzelinck, Groene Engel, Museum Jan Cunen, Bibliotheek en het Stadsarchief) met ieder hun eigen identiteit, professionals en expertise. Zij staan garant voor een rijk cultureel aanbod en daar bovenop borgen zij onze cultuureducatie en cultuurparticipatie zoals we dat graag zien in de gemeente Oss. Inhoudelijk zijn er enorme stappen gemaakt: bij de 6 instellingen afzonderlijk, maar ook het gezamenlijk overleg aan de Cultuurtafel werpt zijn vruchten af. De wil om inhoudelijk samen te werken is groot. 

We kunnen het echter niet alleen over de inhoudelijke invulling hebben, ook qua huisvesting staan we als gemeente voor grote uitdagingen. Toch zijn deze twee punten sterk met elkaar verbonden. Wat GroenLinks betreft moet uit worden gegaan van het volgende: Cultuurpodium Groene Engel en Museum Jan Cunen behouden hun huidige pand, Bibliotheek Oss en Stadsarchief Oss verhuizen naar het plan Walkwartier in het centrum en De Lievekamp en Muzelinck blijven op de huidige locatie elkaar versterken.

Met de ambities die de culturele instellingen zelf hebben en die wij als Raad van ze vragen, moeten zij hun eigen identiteit en zichtbaarheid behouden. Wij willen dat cultuur in de breedste zin van het woord voor alle inwoners van de gemeente Oss bereikbaar en toegankelijk is. Juist de diversiteit van locaties en de daarbij behorende programmering zorgt ervoor dat een verscheidenheid aan publiek bereikt kan worden. 

“ Cultuur zien als een wezenlijk onderdeel binnen onze Osse samenleving. ”

De verhuizing van de bibliotheek en het stadsarchief naar het UIThuis hebben consequenties voor de nieuwbouw van de Lievekamp én de Muzelinck. Het betekent ook een grote kans om een zwaar verouderd gebouw te verruilen voor een theater én centrum voor de kunsten dat aansluit bij de cultuurbehoeften van nu. Dat betekent ook een grotere focus op het concept “Theater van de Stad”. Daarmee wil de Lievekamp een nog sterker fundament leggen voor de programmering en dat maakt samenwerking met andere denkbare partners mogelijk.

Het Centrum voor de Kunsten de Muzelinck geeft aan verder te willen ontwikkelen op de weg die zijn reeds zijn ingeslagen: kennisorganisatie zijn voor het culturele amateurveld, voor het onderwijs en diverse maatschappelijke partners. We zien de samenwerking met het onderwijs en de muziekverenigingen zowel in de stad als de kernen als zeer positief. 

Met theater De Lievekamp kan er gezocht worden naar een inhoudelijke samenwerking die beide partijen versterkt en toch hun eigen identiteit laat behouden. Het zou namelijk een gemiste kans zijn als de samenwerking van deze 2 instellingen beperkt zou blijven tot een gedeelde entree en de schoonmaakdienst. Of dat de Muzelinck slechts gereduceerd wordt tot een onderhuurder.

GroenLinks wil dat er snel stappen worden gezet op het gebied van de Lievekamp en de Muzelinck. Een nieuw onderkomen hoort daarbij. Samen met een intensieve samenwerking van centrum voor de kunsten “de Muzelinck” en het theater “de Lievekamp” moeten we investeren in cultuureducatie en het publiek van de toekomst. En zou het niet fantastisch zijn als de gemeente Oss het meest duurzame theater van Nederland zou kunnen realiseren. Laten we beslissingen vooral nemen voor een lange termijn en investeren in leefbaarheid van onze stad en het maatschappelijk welbevinden van onze inwoners. Een theater voor de toekomst!

De gevolgen van Covid-19 op de culturele sector zijn groot en nog nauwelijks geheel te overzien. De zorgen binnen de cultuursector over het goed terechtkomen van 150 miljoen euro coronasteun die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om aan cultuur te besteden, delen wij. GroenLinks vindt dat de Coronasteun bedoeld voor de cultuursector ook ingezet moet worden ter ondersteuning en behoud van cultuur. Het geld mag niet opgaan aan andere doelen.

GroenLinks wil dat we het cultuuraanbod voor onze gemeente behouden, en tegelijkertijd blijven door ontwikkelen. Hopelijk zijn we, als we de gevolgen wél kunnen overzien, bereid om de portemonnee te trekken als dat nodig blijkt, met name voor cultuureducatie en talentontwikkeling. Cultuur mag geld kosten, het is essentieel.