Veel te veel inwoners van onze gemeente zijn hard geconfronteerd met leed dat is veroorzaakt door een virusuitbraak, in de eerste plaats in hun persoonlijke omgeving maar vaak ook als het gaat om hun inkomen of afhankelijkheid van zorg van anderen.

Wat de uitbraak van het virus heeft veroorzaakt wordt te gauw omschreven als vooral een economische crisis, maar volgens GroenLinks heeft de uitbraak in de eerste plaats een sociaal-maatschappelijke crisis veroorzaakt. Doordat het bestrijden van die crisis ook druk legt op onze gemeentelijke financiën zullen we op een andere manier moeten gaan kijken naar waar we ons geld aan willen uitgeven. Het welzijn van onze inwoners zal daarbij altijd voor moeten gaan op meer of minder economische winst.

De coronacrisis dwingt ons oude doelen los te durven laten en nieuwe doelen veel meer op de voorgrond te zetten. De crisis heeft laten zien dat onze gemeentelijke organisatie in staat is om op andere manieren toch een aanvaardbaar niveau van dienstverlening in stand te houden. De andere manieren zorgen in sommige gevallen zelfs voor een verbetering. Thuiswerken en digitale overleggen in- en extern zullen in de toekomst ook een prima rol kunnen spelen om op een veel efficiëntere manier met meer kwaliteit onze inwoners te bedienen.

De opinienota die vanavond voor ons ligt lijkt nog te veel geschreven vanuit de blik van crisismanagement, alsof we over een tijd weer teruggaan naar hoe het ooit was. GroenLinks denkt dat de periode van wat er aan de hand is rondom deze pandemie veel langer zal zijn en daarom niet vraagt om crisismanagement maar om een nieuwe visie hoe we onze keuzes voor de toekomst gaan maken. Bij die door corona bepaalde toekomst zullen we in ieder geval moeten blijven kiezen voor het welzijn van die inwoners voor wie dat welzijn sowieso al niet vanzelfsprekend is. Jongeren die hun bijbaan hebben verloren en daardoor in financiële problemen zijn gekomen, inwoners die zorgafhankelijk zijn, gezinnen waarbij de armoedeproblemen nog groter worden en daardoor het sociaal isolement ook steeds groter, laaggeletterden die nog minder zijn gaan snappen van hoe zij verwacht worden zich te gedragen in onze gemeente, statushouders en arbeidsmigranten die niet meer weten hoe zich aan te passen aan de op dit moment voortdurend veranderende spelregels van onze samenleving.

Waar we in onze begroting ook ruimte voor moeten houden zijn ondernemers in midden- en kleinbedrijf in onze kernen, dorpen en wijken die van cruciaal belang zijn voor het welzijn van de inwoners die daar leven. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst.

Die aandacht verdienen ook onze ondernemers in ons stadshart. Een levendig, bewoonbaar en ondernemend centrum is essentieel voor onze gemeentelijke toekomst. GroenLinks wil dan ook duidelijke keuzes maken. In de opinienota leest GroenLinks dat het college meer ruimte voor de fiets wil, tegelijkertijd probeert het college met alle macht de fietser weinig ruimte te geven in ons stadshart. De geconstateerde negatieve invloed die dat heeft op bezoekersaantallen aan dat centrum lijkt het college niet te beroeren. De tijd die is begonnen met de uitbraak van corona heeft voor ons land en onze gemeente betekent dat inwoners de fiets weer herontdekken. Nog nooit is dit vervoermiddel zo populair geweest. Maak gebruik van die populariteit, ook als het gaat om bereikbaarheid van ondernemers in het Osse stadscentrum.

GroenLinks vindt dat we in onze begroting eerst moeten kiezen voor steun aan het midden- en kleinbedrijf, dat maakt dat grotere ondernemingen minder kunnen verwachten van de overheid. GroenLinks vindt dat grotere bedrijven meer volume en vermogen hebben om vanuit de situatie nu te werken aan toekomstbestendigheid.

De andere tijd waarin we met elkaar zijn terecht gekomen vraagt om meer aandacht voor gezondheid van onze inwoners. De lucht die we iedere dag inademen wordt gezondheid bedreigend vervuilt door energieopwekking, verkeer, industrie, intensieve landbouw en veehouderij. Er is nog steeds te weinig aandacht voor duurzaam ondernemen vanuit respect voor mens en natuur. Om het belang dat dat heeft voor onze gezondheid te onderstrepen dienen we vanavond samen met andere partijen een motie in. Met een krappe gemeentekas is het dan ook niet meer van deze tijd om te kiezen voor nog meer wegen zoals een noordelijke randweg, deze investering is niet gericht op een veel schonere toekomst die we nodig hebben om het welzijn van onze inwoners te dienen. En als we deze keuze voor zo’n randweg niet maken, is de prachtige bijkomstigheid dat dit veel financiële ruimte geeft binnen onze toekomstige begrotingsjaren. Het maakt de keuze tegen deze geldverkwisting nog gemakkelijker als men bedenkt dat een dergelijke randweg geen enkele oplossing biedt voor de doorstroming van autoverkeer op de singels van ons stadscentrum. Verder zal de andere manier waarop wij ook in de toekomst meer gaan thuiswerken een afnemende druk van autoverkeer laten zien.

Het college spreekt in de opinienota van een groot maandelijks verlies aan parkeerinkomsten nu er niet meer betaald hoeft te worden voor parkeren bij centrumbezoek. Inkomsten van betaald parkeren zijn nodig om ons parkeerbedrijf in stand te houden en om er voor te zorgen dat er gehandhaafd kan worden. Er blijft onder de streep zo goed als niets over. Niet betalen bij parkeren voor een centrumbezoek heeft aantrekkingskracht voor een bepaalde groep centrumbezoekers. Daarom wil GroenLinks dat reguleren van parkeerdruk op een andere manier gaat gebeuren dan via betaald parkeren, bijvoorbeeld regulering via parkeerschijven zoals bij winkelcentrum de Ruwaard. Tegelijkertijd moet daarbij alles uit de kast worden getrokken om mensen te verleiden op een andere manier naar ons stadscentrum te komen dan met een auto.

GroenLinks is geschrokken van de weinige aandacht die er in de opinienota uitgaat naar het in stand willen houden van een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod. Terwijl in de tijd hiervoor de verantwoordelijke portefeuillehouder zich steeds meer een voorvechter en beschermheer van dat prachtige Osse cultuuraanbod toonde, tot tevredenheid van o.a. GroenLinks. Cultuur in Oss heeft een grote maatschappelijke waarde door de manier waarop ze mensen gelukkig maakt en mensen verbindt en kennis schenkt. Met name de Muzelinck, Groene Engel en museum Jan Cuenen lijken niet onverantwoordelijk uit te kunnen gaan van de steun van dit college als er krapte komt in de Osse portemonnee. GroenLinks hoort graag van het college dat wij, als het over cultuur in Oss gaat, nog steeds uit kunnen gaan van de vaste verbinding tussen bestuur en cultuur in onze gemeente.  

In de opinienota leest GroenLinks dat er geen druk ligt op de financiering van de handhaving binnen onze gemeente. GroenLinks vraagt zich wel af of de opdracht aan BOA’s, met nu weer meer toegevoegde opdrachten met betrekking tot coronamaatregelen, langzamerhand niet heel gecompliceerd aan het worden is. GroenLinks vindt het niet goed dat politietaken wegbezuinigd zijn en maar doorgeschoven worden naar gemeenten met niet meer budget. We zullen hier natuurlijk als GroenLinks vooral in den Haag het gesprek over voeren, maar het is wel belangrijk dat we voortdurend ook als raad en college de landelijke overheid laten weten dat dit een slechte zaak is.

De tijd waarin we nu zijn beland vraagt om andere manieren om inwoners gelijkwaardig te laten zijn aan de gemeentelijke overheid in hun rol als gesprekspartners en participanten bij onderwerpen als energiebesparing en energieopwekking.  GroenLinks vindt dat we er eerst zeker van moeten zijn dat we een nieuwe manier hebben gevonden waarbij er een zo groot mogelijke garantie is voor een optimale samenwerking tussen inwoners en gemeentelijke overheid om te komen tot een schonere en gezondere manier van omgaan met onze leefomgeving, zeker ook op het gebied van energiebesparing en opwekking.

GroenLinks vindt dat de uitbraak van het coronavirus veel inwoners op een verschrikkelijke manier heeft getroffen. GroenLinks ziet ook dat de uitbraak ons er toe heeft verplicht om op een gezondere manier met elkaar en met onze leefomgeving de toekomst in te gaan, dit biedt kansen. Onze prachtige gemeente kan een gemeente worden die altijd het menselijk welzijn belangrijker vindt dan economisch eigenbelang en die de menselijke waardigheid en bescherming tegen ziekte altijd bovenaan stelt.

 

Dit was de bijdrage van GroenLinks tijdens de vergadering van 4 juni 2020, over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente.