Zorgzaam, inclusief en humaan

De zorg voor onze meest kwetsbare inwoners staat wat GroenLinks betreft voorop. Er worden resultaten geboekt met de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd en met onze “Aanpak Geldzorgen” bereiken we steeds meer inwoners. We zullen daar ook het Rijk bij nodig hebben, want bestaanszekerheid lijkt op dit moment in Den Haag een holle frase. Bestaanszekerheid betekent wat GroenLinks betreft dat je met een fatsoenlijk inkomen de meest basale uitgaven moet kunnen doen. En liefst ook nog een beetje overhoudt.

Onze fractie erkent de toenemende druk op de schouders van mantelzorgers. We zijn daarom blij dat de SPUK-GALA gelden, incidentele middelen weliswaar, worden gebruikt om te werken aan nieuw mantelzorgbeleid. De motie van SP en PvdA met de oproep voor een mantelzorgsteunpunt steunen wij: inwoners raken nog te vaak verstrikt tussen de zorg en dit gemeentehuis.

Wij willen een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt en mee kan doen. Goed dat het College nu aan de slag gaat met een inclusie-agenda, waardoor we meer inzicht als Raad zullen hebben in hoe toegankelijk we nu werkelijk zijn voor onze inwoners met een beperking. Het college heeft in opdracht van de Raad de afgelopen 2 jaar stappen gezet om een structurele, humane opvang voor vluchtelingen te realiseren. Samen met Thuis in Oss doen we dat op een manier waarbij niet het COA maar wijzelf de regie in handen hebben, een voorbeeld voor andere gemeenten. De bewoners worden betrokken bij het bepalen van de huishoudelijke regels en daardoor zijn zij medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Ook zetten zij zich, samen met andere vrijwilligers, in bij de vele activiteiten die worden georganiseerd.

Oss neemt deel in de regionale werkgroep Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (VIA). Om het beleid goed in te richten, is het belangrijk om de dynamiek van geweld écht te doorgronden. Daar is de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en GroenLinks pleit voor het inzetten van deze kennis binnen het beleid. We vragen de wethouder om ons op de hoogte te houden van de vorderingen binnen deze regionale werkgroep. We horen er te weinig van. De aanbevelingen voor met name vrouwen, zijn van levensbelang. Geweld is nergens zo onveilig als achter de eigen voordeur.

Blik op de toekomst

GroenLinks houdt onverminderd vast aan de ambitie om vaart te houden in de energietransitie en de vergroening van onze stad. Met betrekking tot de energietransitie is de afgelopen periode veel gesproken over de opwek van duurzame energie. Het is voor onze gemeente belangrijk, om beschikbaarheid van duurzame energie zoveel mogelijk te kunnen garanderen en dat daarbij een balans tussen zon en wind wordt gevonden. Te veel afhankelijk zijn van één van beide zal de leveringszekerheid niet ten goede komen. Ook is het voor GroenLinks wenselijk lokale betrokkenheid, bij zowel de aanleg, als exploitatie van deze parken, voorop te stellen. Alleen met lokale betrokkenheid kunnen de ”financiele” winsten in Oss worden gehouden. Met de keuze voor, bijvoorbeeld een coöperatief model, kunnen de voordelen voor zowel initiatiefnemers als inwoners van Oss beschikbaar komen.

Dankzij een eerder voorstel van GroenLinks (4 juli 2019, motie vergroening Stadshart Oss) hebben we het centrum van Oss het afgelopen jaar zien vergroenen. Meer bomen en meer bloemen, op een manier die past binnen het locatieprofiel van het centrum. Een ontwikkeling die we graag willen doorzetten, want een groen centrum is niet alleen een fijn centrum om te verblijven, maar ook klimaatbestendig, en daardoor voorbereid op de toekomst. 
We verheugen ons ook op de opening van het Warenhuis, het kloppende culturele hart van het Walkwartier en een passende nieuwe plek voor o.a. de bibliotheek en het stadsarchief. Ook zien we kansen voor de Osse markt om zich binnen dit bruisende geheel opnieuw te profileren met meer lokale producten en een beleving die bij de markt hoort. Het Osse centrum is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar hoe verhouden de jongeren uit Oss en de dorpskernen zich hiertoe? Wat wordt de plek voor hen om elkaar te ontmoeten? Hier zouden we graag meer aandacht voor zien, zodat de inwoners van Oss het centrum krijgt dat ze verdienen, voor jong en oud!

Naast, op kleinere schaal, vergroening in het centrum, is de gemeente begonnen met, op een iets grotere schaal, de aanleg van het Bos van Oss. Blij zijn we met de aanpak van het Fraterspark, en daarmee ook eindelijk de St. Jan MAVO, waar wonen en werken gecombineerd wordt met een stadspark. De keuze voor meer bouwen in de stad vraagt om een toegankelijke, groene leefomgeving waar de auto te gast is en voorrang wordt gegeven aan voetganger en fietser. Onze fractie zal nieuwe woningbouwplannen niet alleen beoordelen op de mix van betaalbare huizen, maar ook op de aandacht voor behoud en het creëren van een veilige en groene leefomgeving. En daarbij de consequenties voor de afwikkeling van de mobiliteit. En als de VVD ons toestaat, droomt GroenLinks van bouwplannen die natuurinclusief en klimaatadaptief gepresenteerd worden. We horen graag of andere fracties deze droom met ons willen waarmaken?

GroenLinks heeft met de motie “Maai met Beleid”, de aanzet gegeven tot ecologisch maaibeleid dat ondertussen wordt uitgevoerd. De geplande bomenkap in het Sibeliuspark liet zien dat bij langdurige projectontwikkelingen soms ook nog steeds iets fout kan gaan. De aanwezige linten, aan de te kappen bomen, waren voor omwonenden een reden om bij de gemeente verhaal te halen en konden uiteindelijk veel bomen worden gespaard. Voor GroenLinks een mooi voorbeeld waar burgerlijke opmerkzaamheid zich samen met de politiek vertaald tot positieve daadkracht.

Onze inwoners doen het ook goed als het gaat om afval scheiden. Het resultaat is een daling van de hoeveelheid aangeboden restafval van 214 tot 144 kg in de jaren 2020 tot 2022. Jammer genoeg heeft deze daling zich in 2023 niet doorgezet. Daarnaast blijkt helaas wel dat er geen verbetering zit in het gescheiden aanleveren van de verschillende afvalstromen. Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op de kwantiteit, het omlaag brengen van de hoeveelheid afval, zal de komende jaren de nadruk verschuiven naar de kwaliteit, het scheidingspercentage, van het afval. Alleen als Oss beide, kwaliteit en kwantiteit, onder controle heeft zal de transitie van afval naar grondstof kunnen worden doorgezet. Deze transitie is voor GroenLinks belangrijk in het streven naar een circulaire economie.

Dat brengt ons bij de bestuursopdracht participatie die het College in 2022 heeft vastgesteld. Vanuit GroenLinks en D66 is de wens geuit om de gemeenteraad te betrekken in de vorm van een duale werkgroep. De visie zoals die nu gepresenteerd is, heeft onnodig lang op zich laten wachten en heeft volgens onze fractie niet de kwaliteit die nodig is om tot een werkbare uitvoering te komen. GroenLinks is van mening dat juist in deze tijd, waarin het vertrouwen in de politiek verontrustend afneemt een visie op participatie stevig, duidelijk en vernieuwend moet zijn. Loslaten waar het kan, goed luisteren naar en vertrouwen hebben in onze inwoners. 

Een bruisende stad

Een stad zonder cultureel leven is doods. GroenLinks is trots op de culturele instellingen die actief zijn binnen onze gemeentelijke grenzen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed cultuuronderwijs, talentontwikkeling en een levendig uitgaansaanbod. Zij informeren, laten ons ontdekken, ervaren en kennis maken met creatieve uitingen. Het Theater van de Stad, Oss Cultureel en vele andere initiatieven verbinden onze inwoners met elkaar. De recente bekroning van Museum Jan Cunen met de Museumprijs is de kers op de taart, en laat zien aan heel Nederland: Oss heeft veel te bieden. Laat dit besef vooral indalen binnen onze Raad. Nu we richting de honderdduizend inwoners gaan wordt het nog belangrijker dat we een aantrekkelijk cultureel aanbod hebben, dat er in Oss wat te beleven én te kiezen valt.

De verbouwing van De Lievekamp is er mede op gericht om een nog grotere groep inwoners te kunnen bedienen, maar daarnaast moeten ook het centrum voor de Kunsten, de Muzelinck en cultuupodium de Groene Engel overeind blijven. Dit podium, waar geëxperimenteerd mag worden en waar vele vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten, moet behouden blijven. Een structurele verhoging van de subsidie is dan ook iets waar GroenLinks zich al jaren voor inzet, want daarmee kan de potentie om nieuwe doelgroepen te bereiken daadwerkelijk behaald worden.

Tot slot

We zijn op de goede weg en de invloed van GroenLinks is steeds meer zichtbaar en voelbaar in de stad. De komende jaren gaan we door. Met het vergroenen van onze stad, met het ondersteunen van de zwaksten en zorgen dat onze gemeente een thuis is voor iedereen. Samen met alle partijen in deze raad.

 

Bovenstaande tekst is uitgesproken tijdens de behandeling van de programma-evaluatie op 24 april 2024.